Specjalizacje

Nasz długofalowy cel to doskonalenie i poszerzanie naszych specjalizacji.  

Prawo cywilne

 • prawo zobowiązań
 • prawo rzeczowe
 • prawo spadkowe

Prawo rodzinne

 • rozwody i separacje

Prawo spółek (korporacyjne)

 • tworzenie i rejestracja spółek osobowych i kapitałowych
 • przekształcenia podmiotowe
 • podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
 • umarzanie udziałów/akcji
 • przygotowywanie obrotu udziałami/akcjami
 • bieżące doradztwo dla władz spółek 
 • obsługa posiedzeń władz spółek
 • obsługa zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, w tym spółek publicznych
 • przygotowywanie regulaminów organizacyjnych organów spółek
 • umowy menedżerskie
 • bieżąca obsługa

Fuzje i przejęcia (M&A)

 • przekształcenia podmiotowe
 • łączenia i podziały
 • likwidacje
 • transakcje majątkowe
 • przygotowywanie i negocjowanie umów
 • due diligence
 • doradztwo w sprawach pracowniczych

Spółki i prawo giełdowe, prawo papierów wartościowych

 • IPO
 • opracowywanie części prawnych prospektów emisyjnych
 • obsługa emisji akcji spółek publicznych
 • obsługa walnych zgromadzeń
 • prawo wekslowe
 • obrót papierami wartościowymi

Umowy gospodarcze

 • sprzedaży
 • o roboty budowlane
 • inwestycyjne i o zastępstwo inwestycyjne
 • świadczenia usług
 • dystrybucji
 • najmu
 • leasingu
 • kredytowe
 • inne nienazwane.

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości i inwestycji

 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami
 • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
 • przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych
 • przygotowywanie umów deweloperskich
 • obsługa prawna i nadzór nad procesami inwestycyjnymi
 • obsługa prawna budowy oraz procesu wynajmu powierzchni handlowych i biurowych.

Prawo zamówień publicznych

 • przygotowywanie lub weryfikacja prawna ofert
 • nadzór prawny ze strony Klienta nad postępowaniem przetargowym
 • przygotowywanie i składanie odwołań do KIO
 • przygotowywanie i składanie skarg do sądu powszechnego
 • przygotowywanie lub weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzorów umów) dla zamawiającego 
 • weryfikacja prawna złożonych ofert
 • nadzór prawny nad postępowaniem przetargowym
 • opinie prawne
 • reprezentowanie przed KIO i sądem powszechnym.

Prawo autorskie i prasowe

 • umowy zbycia praw majątkowych
 • umowy licencyjne
 • umowy know-how
 • opinie prawne
 • reprezentowanie w negocjacjach i sporach sądowych

Prawo ochrony konkurencji oraz prawo antymonopolowe

 • przygotowywanie lub weryfikacja prawna umów
 • weryfikacja zgodności zapisów umownych oraz procesów restrukturyzacyjnych pod kątem zgodności z prawem europejskim
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie w mediacjach i sporach sądowych oraz przed organami administracji.  

Prawo pracy

 • udział w tworzeniu układów zbiorowych i regulaminów pracy
 • udział w tworzeniu regulaminów świadczeń socjalnych, pożyczek
 • udział w tworzeniu zasad dotyczących systemu wynagradzania i premiowania
 • udział w tworzeniu umów dotyczących zwolnień grupowych
 • weryfikacja dokumentów pod kątem zgodności z wymogami prawa pracy oraz standardami Unii Europejskiej
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja w sporach pracowniczych.

Audyty prawne (due diligence)

 • nieruchomości
 • przedsiębiorstw i spółek
 • weryfikacja prawna audytów.

Rozwiązywanie sporów

 • mediacje
 • arbitraż
 • postępowania sądowe i administracyjne.

Szkolenia

Kancelaria przygotowuje szkolenia w zakresie swoich specjalizacji, mając na uwadze indywidualne potrzeby Klienta. Przykładowo przeprowadzaliśmy szkolenia i wykłady dla władz spółek, kadry zarządzającej oraz pracowników. Do najciekawszych szkoleń i wykładów, które realizowaliśmy, możemy zaliczyć między innymi:

 • wykład „Pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy”, którego zakres tematyczny dotyczył GPW i NewConnect
 • szkolenia dla kadry zarządzającej międzynarodowej korporacji gospodarczej w zakresie prawa antymonopolowego i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • szkolenia dotyczące bezpieczeństwa prawnego przy realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych
 • szkolenia dla władz spółek z zakresu prawa korporacyjnego.